โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

16 ต.ค. 2565 15:32 น. โดย ดร.วิทยา เริงสมุทร์

 โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ได้รับการประกันคุณภาพ ในระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565