ผู้บริหารโรงเรียน

15 เม.ย. 2565 07:36 น. โดย ดร.ปรีชา เริงสมุทร์

ผู้บริหารโรงเรียน

 

รายนามคณะบุคลากร

คณะบริหารโรงเรียน

รับสมัครนักเรียนใหม่

 

ประธานมูลนิธิและประธานที่ปรึกษาโรงเรียน

บาบาอับดุลมาลิก เริงสมุทร์ 
-ประธาน มูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา และประธานที่ปรึกษาโรงเรียน
– ผู้ก่อตั้งปอเนาะบ้านแหลมสัก และโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

ประวัติการศึกษา
– สถาบันดารุ้ลอุลูม มักกะห์ ประเทศซาอุดิอราเบีย
– ปอเนาะซัมลา จังหวัด ปัตตานี
– ปอเนาะบ้านตาล จังหวัดนครศรีธรรมราช
– โรงเรียนบ้านแหลมสัก จังหวัดกระบี่

ประวัติการทำงาน
– อีหม่ามมัสยิดมิสบาฮุดดีน บ้านคลองทราย ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
– ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
– ผู้ก่อตั้ง และโต๊ะครูปอเนาะบ้านแหลมสัก

 

ผู้รับใบอนุญาตแทนมูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา

ดร. ปรีชา (ซากี) เริงสมุทร์
– ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ
– รองประธาน มูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา

ประวัติการศึกษา
-ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย Universal Ministry of King’s College Florida USA
-ปริญญาโท ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ. สงขลา
-ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ
-มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่

ประวัติการทำงาน
– ผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิเอเชีย ( The Asia Foundation)
– ผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
– ผู้ประสานงานเครือข่ายการศึกษาบูรณาการอิสลาม
– ผู้ประสานงานโครงการเเลกเปลี่ยนเยาวชนไทย*ฮาวาย สถาบัน East- West Center
– บรรณาธิการหนังสือพิมพ์กัมปง
– หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ โรงเรียนอิสลามสันติชน

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

ดร.วิทยา เริงสมุทร์
– ผู้อำนวยการ โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ
– เลขานุการ มูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา

ประวัติการศึกษา
-ปริญญาเอก บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย Universal Ministry of King’s College Florida USA
-ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
-ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ
-มัธยมศึกษาตอนปลาย อิสลามวิทยาลัย กรุงเทพฯ

ประวัติการทำงาน
– นักวิชาการศึกษา ระดับ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย จ.กระบี่
– ครูชำนาญการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จ.กระบี่
– ครูวิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านแหลมสัก
– หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ จ.นนทบุรี

 

ผู้จัดการโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

ดร.ชารีฟ เริงสมุทร์
– ผู้จัดการ โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ
– กรรมการ มูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา

ประวัติการศึกษา
-ปริญญาเอก บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย Universal Ministry of King’s College Florida USA
-ปริญญาโทอิสลามศึกษา สาขาการตัฟซีรกุรอานแบบเข้ม มหาวิทยาลัย UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia
-ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
-มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ จังหวัดปัตตานี

ประวัติการทำงาน
– นักธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ

 

……….