ประถมศึกษา - ภาคการศึกษา 1 / 2566

ชั้นเรียน
ประถมศึกษา ปีที่ 1/1
ประถมศึกษา ปีที่ 2/1
ประถมศึกษา ปีที่ 3/1
ประถมศึกษา ปีที่ 4/1
ประถมศึกษา ปีที่ 5/1
ประถมศึกษา ปีที่ 6/1