มูตะวัซซิฏ - ภาคการศึกษา 1 / 2566

ชั้นเรียน
มูตะวัซซิฏ ปีที่ 1/1
มูตะวัซซิฏ ปีที่ 1/2
มูตะวัซซิฏ ปีที่ 1/3
มูตะวัซซิฏ ปีที่ 2/1
มูตะวัซซิฏ ปีที่ 2/2
มูตะวัซซิฏ ปีที่ 3/1
มูตะวัซซิฏ ปีที่ 3/2