พันธกิจ / เป้าหมาย

15 เม.ย. 2565 06:12 น. โดย ดร.ปรีชา เริงสมุทร์

พันธกิจ

240128932_4502814953101018_5090503608551183228_n

จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้นำมากำหนดพันธกิจ ภาระงานที่ต้องดำเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  ดังนี้

๑. พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. จัดทำมาตรการเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้เรียน
๓. มีการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพื่อนำมาใช้ในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
๔. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑
๕. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของครูในระดับอนุบาล ประถมและมัธยม
๖. ส่งเสริมให้ครูนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษา
๗. ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยการใช้ดิจิทัล
๘. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน แบบ  Active Learning

กลยุทธ์ของโรงเรียน

241479418_4502814939767686_8901506393115207374_n

๑. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น
๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางในศตวรรษที่ ๒๑
๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด
๔. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
๕ .พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ  Active Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๖. ส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิให้โดดเด่น
๗. ส่งเสริมนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ