มัธยมศึกษาตอนปลาย - ภาคการศึกษา 2 / 2565

ชั้นเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4/1
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4/2
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 5/1
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6/1