หลักสูตร และการเรียนการสอน

15 เม.ย. 2565 06:53 น. โดย ดร.ปรีชา เริงสมุทร์

หลักสูตร  วิธีการเรียนการสอน


๑  หลักสูตรที่เปิดสอนและวิธีการสอน
ระดับปฐมวัย


หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ของโรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ ซึ่งจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยเสริมหลักสูตร ปฐมวัยบูรณาการอิสลาม หลักสูตรจินตคณิต Brain Balancing หลักสูตรบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ระดับประถมศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๖๐) และหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ๒๕๔๖ (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๕๐)

ระดับมัธยมศึกษา


หลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๖๐) และหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนกลางและตอนปลาย ๒๕๔๖ (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๕๐) โดยเสริมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดย MOU วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก และวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ 

 

เปิดโปรแกรมห้องเรียนพิเศษ


   – โปรแกรมคนรักวิทย์ เทคโนโลยี (Science & Technology Islamic Program)
                    

– โปรแกรมคนรักภาษา+มีอาชีพ (English Arabic Vocational Islamic Program)

                   

 -  โปรแกรมคนรักฟุตบอล (Sport Islamic Program)

 

๒  วิธีการเรียนการสอน

โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   โดยผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา  โดยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  มีดังนี้

    ๑. การศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

    ๒. การเรียนรู้จากผังความคิด

    ๓. การเรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยี จากบทเรียนสำเร็จรูป E-learning

    ๔. การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง

    ๕. การเรียนรู้แบบอภิปราย

 ๖. การเรียนรู้ผ่านการเล่นเกม นาชีด การร้องเพลง 

 ๗. การเรียนรู้แบบการตั้งคำถาม การใช้สื่อเพื่อกระตุ้นความคิด

 ๘. การเรียนรู้แบบสืบค้น แบบค้นพบ แบบแก้ปัญหาฯลฯ

 ๙. การเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมให้มีความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ

 

๓  การวัดและประเมินผลการศึกษา

เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐)