วิทยาศาสตร์ - อนุบาล

นางสาวสุชานันท์ มุกดา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์


วิทยาศาสตร์ - ประถมศึกษา

นางสาวนูรไลฬา หะยีสาและ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์


วิทยาศาสตร์ - มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวอานีซะ ยูโซะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์


วิทยาศาสตร์ - มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวอาตีกะห์ แวกือจิ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์