กิจกรรมเด็กปอเนาะจิตอาสา BIG CLEANING DAY เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Jun 8, 2023 08:50 AM โดย ดร.ปรีชา เริงสมุทร์

กิจกรรมเด็กปอเนาะจิตอาสา BIG CLEANING DAY เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ ชุมชนบ้านแหลมสัก ใน 5 ชุมชน โดยมีผู้บริหาร ครู และนักเรียน กว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินี พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกร ทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจ

ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติคือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชน

จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะทำกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ให้กับ 5 ชุมชนของตำบลแหลมสัก เพื่อแสดงออกถึงการนำหลักคำสอนศาสนาอิสลามที่ว่า “ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา” มาสู่การปฏิบัติ และอีกทั้งแสดงถึงความจงรักภักดี ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม

+41

โปรโมทโพสต์นี้เพื่อเข้าถึงผู้คนมากขึ้นสูงสุดถึง 1691 คนต่อวันหากคุณใช้จ่าย ฿1,500