คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมค่ายรู้เท่าทันสื่อ แก่นักเรียน โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ

Oct 16, 2022 03:36 PM โดย ดร.วิทยา เริงสมุทร์

เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565 ผศ.ดร.จิราพร ประสารการ รองคณะบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน อาจารย์ยุพิน หะสันต์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้มีการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชนให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ ที่จังหวัดกระบี่

และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้นำเสนอฐานการเรียนรู้ ให้กับน้องๆเด็กปอเนาะได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพี่ๆ นักศึกษา ที่สำคัญได้เรียนรู้ความหลากหลายด้านวัฒนธรรมระหว่างกัน และมั่นใจว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างแน่นอน

ที่มา: https://commarts.pkru.ac.th/.../214-commarts-pkru-social...