คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดเวทีหารือความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กับ เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่ กระบี่ พังงา ระนอง และภูเก็ต

Jun 8, 2023 08:47 AM โดย ดร.ปรีชา เริงสมุทร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดเวทีหารือความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กับ เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่ กระบี่ พังงา ระนอง และภูเก็ต โดยมีตัวแทนจาก 20 โรงเรียนเข้าร่วม

อ.อิสมาแอล ไร่ใหญ่ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่ และผู้อำนวยการโรงเรียนฮิดายะตุดดีนนาวงวิทยา ได้กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์จาก มอ.ปัตตานี

มีใจความว่า ในกระบี่มีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทั้งสิ้น 34 โรงเรียน จัดการเรียนสอนระดับมัธยมศึกษา 15 โรงเรียน และเฉพาะอนุบาลประถม 19 โรงเรียน รวมถึง โรงเรียนจากภูเก็ต พังงา และระนอง อีก 5 โรงเรียนที่มาร่วมในวันนี้ สมาคมฯ มีภารกิจเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมโรงเรียนในหลายกิจกรรม กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่คณะมนุษยศาสตร์ มอ.ปัตตานี มาช่วยหนุนเสริมเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้นผ่านกิจกรรมที่จะร่วมมือกันหลายประการที่กำลังจะเกิดขึ้น ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาช่วยกันพัฒนาการศึกษาของเยาวชนของเราเป็นอย่างยิ่ง

ดร.รัญชิดา สังขดวง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มอ.ปัตตานี ได้กล่าวมีใจความว่า ทางคณะฯ มีความตั้งใจที่จะช่วยให้นักเรียนของเราได้มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น โดยจะมาช่วยหนุนเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสาขาต่างๆ ที่คณะฯเปิดสอน เพื่อให้นักเรียนได้เลือกได้ตามความต้องการ ความชอบเเละความถนัดของผู้เรียน มีสาขาต่างๆ ถึง 20 หลักสูตร

ในกลุ่มภาษา มีตั้งเเต่ภาษาไทย อังกฤษ ภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษามลายูและมลายูศึกษา และภาษาอาหรับ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีสาขาวิชาประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ พัฒนาสังคม การจัดการสารสนเทศ บริหารธุรกิจบัณฑิต

อีกทั้งยังมีสาขาใหม่ๆตอบโจทย์เด็กยุคใหม่ เช่นเศรษฐศาสตร์การประกอบการ และ ศิลปะการคิดเพื่อการพัฒนามนุษย์

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนเหมาะสมกับตัวตนของนักเรียนมากที่สุด

ผลที่ได้การประชุมในวันนี้จะนำไปเพื่อร่าง MOU ความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อเกื้อหนุนโรงเรียนต่อไป