โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

Oct 16, 2022 03:32 PM โดย ดร.วิทยา เริงสมุทร์

 โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ได้รับการประกันคุณภาพ ในระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565