รายงานผลการประเมินตนเอง ( Self -Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2565

May 28, 2023 01:20 PM โดย ดร.วิทยา เริงสมุทร์

โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินตนเอง ( Self -Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2565 ได้ที่ลิ้งค์นี้ https://drive.google.com/file/d/1FMxXpXs0h1eLqvLtrN12iWydd13PUO4K/view?usp=drivesdk

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง