โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ เข้ารับพระราชทานรางวัลโรงเรียนพระราชทานฯ ปีการศึกษา 2564

Jun 8, 2023 08:45 AM โดย ดร.ปรีชา เริงสมุทร์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.ปัตตานี ทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญ พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับประเทศ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562-2564 และผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2562-2564

.

เสด็จ ฯ ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยข้าราชการ เฝ้า ฯ รับเสด็จ เสด็จเข้าห้องประทับรับรอง

ประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย สมควรแก่เวลา เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง เข้าที่ประทับภายในหอประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประทับพระราชอาสน์ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กราบบังคมทูลรายงานและขอราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้า ฯ ดังนี้

.

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562-2564 เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล จำนวน 20 ราย

.

อิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562-2564 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล จำนวน 75 ราย พระราชทานโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล ตามลำดับ รวมจำนวน 95 ราย

.

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบรายงาน และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนอิสลามภาคใต้ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2562-2564 เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานรางวัล จำนวน 97 ราย

.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานพระราชดำรัส ความว่า

.

“ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มามอบรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่าน ทุกโรงเรียน ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ทั้งขอชมเชยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของกรรมการอิสลาม และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามด้วยดีตลอดมา

การให้ความรู้และแนะนำสั่งสอนศาสนิกชน กับการให้การศึกษาแก่เยาวชนนั้น ถือได้ว่าเป็นงานสร้างสรรค์อย่างแท้จริง เพราะความรู้และคุณธรรม เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสรรค์ความดีความเจริญของบุคคล และความวัฒนาผาสุกของสังคม กรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่าม ผู้ทำหน้าที่แนะนำส่งเสริมอิสลามิกชน ให้เข้าใจและยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งทำหน้าที่ให้การศึกษาอบรมเยาวชน ให้ถึงพร้อมด้วยความรู้ในหลักวิชาและหลักธรรม จึงควรจะได้ภูมิใจยินดี

เพราะผลงานที่ท่าน ปฎิบัติมาด้วยดีแล้วนี้ไม่เพียงอำนวยประโยชน์แก่บุคคลแต่ละคนเท่านั้น หากยังเป็นการสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ ให้มีความเจริญด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้ถือและความสำเร็จทั้งนี้ เป็นกำลังใจที่จะร่วมมือร่วมแรงกันปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์กว้างขวางยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ขออำนวยพรให้ทุกคนทุกฝ่าย มีความสุขสวัสดี และความรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกประการ”

.

จากนั้นทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้เข้าเฝ้า ฯ ตามพระราชอัธยาศัยสมควรแก่เวลา เสด็จออกจากห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปยังห้องประทับรับรอง เสด็จเข้าห้องประทับรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง

.

อนึ่งโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร. วิทยา เริงสมุทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับพระราชทานรางวัลประเภทโรงเรียน และ นายศิริพงษ์ คลเรียน เข้ารับรางวัลประเภทนักเรียนดีเด่น จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ภาพ : @อัด Teaoor

ข่าว: https://www.bangkokbiznews.com/news/royal/1031453